Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “ĐIỀU LỆ”

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

http://hoitinlanhlienhiep.com hoạt động theo tôn chỉ và mục đích nào?

Ban biên tập xin giới thiệu sau đây một email của mục sư Hội trưởng Hội Tin Lành Liên hiệp gởi về cho ban biên tập: Read more…

Post Navigation