Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIỆC CƯỚI CHIÊN CON

Diễn giả: MS.Nguyễn Đức Na

Kinh Thánh: Khải Huyền 19:6-10

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *