Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

GIỮ MÌNH – GIẢNG LUẬN

Giảng luận: Ms NGUYỄN ĐỨC NA

Chủ đề: GIỮ MÌNH

Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 10:1-13

Câu gốc: I Cô-rinh-tô 10:12

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *