Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

KÝ ỨC PHỤC SINH

Bài giảng với đề tài KÝ ỨC PHỤC SINH

Kinh Thánh: Luca 24:13-35

Diễn giả: MS Nguyễn Đức Na

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *