Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

VÌ NGÀI YÊU CON

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *