Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TÔN THỜ ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG SINH

Đêm xưa thanh vắng lạnh lùng
Con Trời giáng thế từ vùng xa xăm
Bê-lem, Chúa đã viếng thăm,
Hài nhi Ấu Chúa quang lâm cõi trần
Chuồng chiên, máng cỏ Chúa nằm
Thay cho nệm ấm, chăn êm đâu nào?

Xa xa đồi núi xôn xao
Vùng trời yên tĩnh, ánh hào sáng soi.
Mục đồng thức giấc lo âu
Bỗng nghe thiên sứ giãi bày an tâm:
Con Trời giáng thế hôm nay
Tại thành Đa-vít, hãy mau tôn thờ!
Mục đồng vâng lệnh đi ngay
Tìm nơi thiên sứ cho hay đây rồi!
Mục đồng quỳ phục Con Trời.
Các vị bác sĩ đến nơi tìm Ngài
Họ bày lễ vật quý thay!
Nhũ hương, một dược với này quý kim.
Dâng lên Con Thánh kỉnh kiền
Không về đường cũ, mà tìm lối xa.
Không theo Hê-rốt chỉ bày,
Chúa Trời bảo vệ Con Ngài chẳng sai.!

Đêm nay kỷ niệm Giáng Sinh,
Toàn cầu vui hưởng đón mừng hỉ hân.
Niềm vui dâng Chúa bội phần
Thế gian quy hướng ngàn lần phước Thiên! ./.

Lê Mai

KT:
Ma thi ơ 2:1, 11-12
Lu ca   2:11

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *