Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

STUDY BIBLE

Nhân dịp ngày Lễ Mẹ ( Mother’s Day) Hãy nghiên cứu lời kinh thánh qua Ngữ pháp ( Grammar)

“Hởi kẻ làm con-cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chuá, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ nguơi ( ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo.) (Children, obey your parents in the Lord, for this is right. ” Honor your father and mother”- which is the first commandment with a promise- ( NIV)

Lưu ý:

1/ Động từ ( finite verb) ở thể sai khiến / mệnh lệnh ( imperative mood) được dùng với bare infinitie) Không phải thì hiện tại ( present tense) của indicative mood. Nên bên tiếng Viêt phài có tiếng “hãy”. -obey: Hãy vâng lời. – Honor; Hãy hiếu kính. (Trong kinh thánh thể văn này dùng rất nhiều lần.)

2/ Father and mother = parents. Nhưng ở đây không dùng “parents” mà dùng ” father và mother” để nhấn mạnh rằng cha mẹ đều ngang nhau không ai hơn ai.

3/ Đây lài điều răn thứ nhất đối với loài người chúng ta. Nhưng là điều răn thứ 5 trong mười điều răn của Đức Chúa Trời! Cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng ta trong việc học lời Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Đức Na Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – VN ( Converge Worldwide Evangelical Church: CWEC )

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *