Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

LỜI CẢM ƠN CỦA CON

Bài hát là lời cảm ơn dâng lên cha mẹ trong ngày phụ mẫu thân!

Cầu xin Chúa luôn ban ơn thiêng trên đời sống của cha mẹ để trọn đời cha mẹ luôn được an vui!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *