Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

HỌP BAN CHẤP HÀNH GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

Họp Ban chấp hành giáo hạt Quảng ngãi với MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na online, ngày CN 14/5/2023 tại HT Sơn giang (2).

Sau khi hiệp nguyện, Học kinh thánh , Các chức viên BCH nhận quà hổ trợ cho chúc vụ từ MSHT.

Cảm ơn Chúa sinh hoạt mục vụ của các giáo hạt đẫ trở lại bình thường và phát triển.

Halelujah!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *