Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TÌNH CHÚA

Ngày lễ Thương Khó sắp đến là cơ hội để chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa, vì tình yêu thương Chúa lâm phàm, Ngài vì yêu con đến nơi trần gian…

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *