Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ

Hiệp nguyện liên hệ phái khu vực miền tây nam bộ tại Cần Thơ ngày 23/02/2023.

Rất  vui và đầy phước hạnh!

MS Nguyễn Đức Na chụp hình kỷ niệm với hiệp hội thông công liên hệ phái khu vực miền tây Nam Bộ tổ chức tại Cần

thơ ngày 23/02/2023 sau khi có sứ điệp lời Chúa cho ngày hiệp nguyện.

MS Nguyễn Đức Na Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu-VN có sứ điệp lời Chúa cho ngày hiệp nguyện thông công của Liên hệ phái Tin lành khu vực Miền Tây nam bộ.

MS Nguyễn Đức Na dự tiệc thông công cùng quý tôi tớ Chúa vào ngày Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin lành khu vục miền tây nam bộ.

Buổi hiệp nguyện thật vui vẻ và đầy ơn vì lời Chúa là các lời làm chứng đêù tỏ ra ” Ngôi lời đã trở nên các thịt ở giửa chung ta quả là Đầy ơn ( Grace) và lẻ thật ( the truth).

Amen!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *