Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Bắt Đầu Năm Mới

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.” – Thi-thiên 130:5-6
“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” – Giăng 14:3
“bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” – Ê-phê-sô 4:22-24

Một năm vội vã trôi qua,
Bây giờ nhìn lại thật là… lạ thay!
Những gì lo lắng bao ngày,
Gia đình, Hội Thánh, sức Ngài thêm lên,
Quyền năng ân huệ chẳng quên,
Tạ ơn Linh Chúa cạnh bên quan phòng!

Bắt đầu năm mới dọn lòng,
Ăn năn từ bỏ hư không lỗi lầm,
Đừng cho điều ác giam cầm,
Xin Ngài tẩy sạch trong tâm thần mình,
Xét xem từng bước hành trình,
Có theo Lời Chúa dạy mình hay không?

Bắt đầu năm mới cậy trông,
Vững tin vào Chúa đi đồng với ta!
Dù cho giông bão gần xa,
Dù cho thế giới xấu xa, bạo tàn,
Cũng không lấy mất bình an,
Vì Ngài đã hứa sẽ mang ta về!

Quên đi quá khứ ê-chề,
Tâm thần nên mới, chỉnh tề, xứng danh!
Đứng lên sốt sắng làm lành,
Phúc Âm rao giảng, thi hành Điều Răn,
Bắt đầu Năm Mới phước ân,
Danh Ngài vinh hiển, thế nhân tìm về!

Tiểu Minh Ngọc

nguồn Vietchristian.com

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *