Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

LỄ BÁP-TEM 30/10/2022

Tôi đã vâng lời Chúa Jesus dặn bảo : nhơn danh Đúc Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho 4 tín đồ mơi tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của họ. ( Mathio 28:19 ). Tôi giảng giải lời Chúa cho họ trước khi chịu phép Baptem.:

1/ Nhơn danh Chúa Jesus Christ để được tha tội lỗi mình và chịu Baptem để nhận được Ân Tứ của Đức Thánh linh ban cho.( 1 Corinhto 12:13.)

2/ Vì chúng ta chịu báp tem cùng một Đức Thánh Linh để lập nên một thân mặc dù là người Giu-đa hay người ngoại bang, người nô lệ hay người tự chủ. ( 1Corinhto 12:13) (Một thân thể tức là một Hội thánh của Chúa mà Chúa Jeeus là đầu.)

3/ Báp têm ngâm mình dưới nước và trổi lên là tượng trưng cho sự bằng lòng đóng đinh bản ngã của con người cũ trên Thập tự giá và sống lại một đời sống mới với tinh thần ” tôi sống trong con người mới không phải là tôi sống nữa , nhưng Đấng Christ sống trong tôi.Bây giờ tôi sống trong thân thể này ( sau khi chịu phép Baptem) là tôi sống bởi Đức tin trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài ( trên thập tự giá) cho tôi. Amen! Trên đây là lời dịch của chính tôi từ bản NIV ( Bản hiệu đính mới nhất được quốc tế công nhận: New International Version) ; mặc dù tôi cũng đã tham khảo các bàn dich 1925,BPT; KTHD; 2010, 2011, và NVB và bên tiếng Anh thi các Bản NKJV. ASV, ESV2016, Tôi suy nghĩ rằng tôi có quyền dịch lời Chúa từ Bản được quốc tế công nhân:NIV.  Tôi cảm xúc về điều này vì MS Nguyễn Xuân Mai có khuyên tôi:” Mục sư lên lên tiếng về các bản dịch để người ngoại không khinh dễ người Tin lành.” Tôi mong mỏi và ước ao lời Chúa được áp dụng chính xác vào đời sống cho mọi người đang sống cho Chúa và đang hầu việc Ngài. Amen.

Sau đây là 1 số hình ảnh của lễ Báp tem

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *