Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

*Giáng sinh về khắp muôn nơi,

Cho con dân Chúa khắp trời chờ mong.

Trình lênThiên Chúa, ngóng trông:

Xua tan dịch bệnh, ơn hồng tràn tuôn.

*Giáng sinh trãi khắp cội nguồn

Bao nhiêu hy vọng tràn tuôn cõi lòng.

Nhưng sao đại dịch hãi hùng?

Muôn người khốn khổ vô cùng thê lương!

*Nhìn lên Thiên Chúa yêu thương,

Đoái xem nhân thế trăm đường khổ đau!

Loài người tội trọng lắm thay!

Không nhận biết Chúa tỏ bày tình yêu.

*Chiến tranh, ranh giới..đủ điều

Hạt nhân, vũ khí :mục tiêu hàng đầu,

Tội phạm giết hại lẫn nhau,

Phá thai, đồng tính …càng ngày gia tăng.

* Nhưng tình yêu Chúa nhiệm mầu,

Thưởng phạt nhân loại, tình sâu tỏ tường.

Cho phép dịch lệ tai ương,

Áng phạt tội lỗi, con đường cứu sinh.

* Thế gian chung kết tội hình,

Chờ ngày đoán phạt, cứu sinh muôn loài.**

Dự ngôn kinh thánh tỏ bày,

Ngàn xưa ứng nghiệm, ngày nay tỏ tường.

* Giáng sinh về khắp muôn phương,

Vui buồn lẫn lộn, tình thương Con Trời:

Hy sinh chấp nhận làm người,

Cứu vớt nhân loại, ơn Trời từ đây.

* Bình an khẩn nguyện đêm ngày:

Xóa tan dịch bệnh, ơn Trời cứu sinh.

Thánh dân cầu khẩn đinh ninh,

Dịch lệ bão tố, biến thành phước ân ./.

Lê Nguyễn

Ghi chú:

** KT khải huyền 20:15

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *