Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

THÔNG BÁO

Để kiện toàn tổ chức của Giáo hội, làm trong sạch hội thánh Chúa tại các địa phương. Lần lược cùng các hệ phái loại bỏ hẳn những kẻ” buôn thần bán thánh” dùng Hội thánh Chúa như một phương tiện,vật dùng thuộc về thế gian này để làm tiền, lợi dụng sự dâng hiến vì lòng yêu mến Chúa của con dân Ngài ở khắp nơi, biến những đồng tiền thánh khiết này trở thành mối lợi dơ bẩn phá hỏng sự thánh khiết của hội thánh là  thân thể Đấng Christ .
Tôi thật lòng phải công bố Thông báo này với ước mong tình trạng này sớm chấm đưc để danh Chúa được vinh hiển và vương quốc Ngài được phát mở rộng trong sự bình an của Ngài.

Mục sư Nguyễn Đức Na

Hội Trưởng Giáo Hội Tin lành Liên Hiệp Tìn Cầu- Vietnam.

Image-1 (1)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *